Informații generale

 Teritoriul administrativ al comunei Lelesti este situat în partea de N-V a judeţului Gorj, având ca vecinătăţi:

Nord - comuna Runcu, comuna Runcu 

Nord-est – comuna Stăneşti

Sud, Sud-vest – comuna Băleşti

Sud-Est - municipiul Târgu-Jiu

Vest -comuna Arcani, comuna Runcu

      Relieful  comunei are o evoluţie comună cu a celorlalte unităţi administrativ-teritoriale din jur şi se compune în principal din dealuri acoperite de păduri şi lunci create de apele ce străbat teritoriul acesteia.

       Din punct de vedere fizic, teritoriul comunei Leleşti este constituit din depresiunea subcarpatică olteană, ce se încadrează în marea unitate de relief a Piemontului Getic, relief cunoscut sub numele de Podişul Getic sau Platforma Getică. Noţiunea de podiş ne explică înălţimea aproape egală a culmilor de deal, care se situează între 300 şi 500 m subunitate a marii unităţi geografice, ²zona subcarpaţilor Getici², geologic comuna făcând parte din sistemul depresiunilor submontane care formează în ansamblu unic de la Horezu la Tismana.

Suprafaţa administrativă a comunei este de 3018 ha.

Secţiunea a 2-a. Caracteristici climatice.

Clima comunei Leleşti este temperat – continentală caracteristică zonei deluroase din mijlocul Olteniei, cu diferenţe moderate între vară şi iarnă. Temperatura medie anuală este cuprinsă între valorile 8,7 – 9,90C.

Solurile sunt formate pe rocile argiloase, sunt soluri brune de pădure slab erodate, care au un conţinut moderat de humus şi azot, fiind însă insuficient dotate cu fosfor şi potasiu mobil şi soluri brune podzolice.

Pârâul Şuşiţa este principala apă curgatoare care traersează teritoriul localităţii, al cărui rol este hotărâtor pentru întreaga evoluţie istorico – socială a comunei, având ca afluenti o serie de pâraie care în majoritatea anului au un debit redus de apă. Menţionăm că aceste pâraie, care  au dus la o configuraţie foarte variată a reliefului au un rol suplimentar în menţinerea ecosistemului zonal, contribuind la acţiunea de sculptare a văilor. Aceste pâraie sunt ape de suprafată, nivelul lor creşte pe timpul ploilor şi al topirii zăpezilor, în rest debitul lor este destul de scăzut.

Pârâul satului Leleşti traversează satul Lelesti pe o distanta de 5 km.

Pâraiele Iaz, Balta, Rasova, Criva traversează, de asemena, teritoriul comunei Lelesti.

     Amenajări hidrotehnice efectuate până în prezent: - indiguiri de beton pe o distanta de 2 km la pârâului satului Leleşti.

      Comuna Leleşti are un număr total de locuitori de 1980, repartizaţi pe satele componente ale comunei astfel: Leleşti, Frăteşti, Rasoviţa.

  Căi de transport

- D.N. 67D Tg-Jiu-Baia de Aramă, drum modernizat, pe o lungime pe teritoriul comunei de 5 km, care strabate comuna Lelesti, respectiv satele Lelesti si Rasovita.

-D.J. 672D Leleşti - Dobrita, care strabate satul Lelesti, fiind modernizat pe o lungime de 5 km.

-D.J. 672B, Tg-Jiu – Suseni, drum modernizat care strabate satul Fratesti.

          Lungimea drumurilor publice din comună este de 28 km

           Dezvoltarea economică

Principalele ocupaţii ale locuitorilor sunt: agricultura, pomicultura şi creşterea animalelor, astfel valorificându-se potenţialul funciar al comunei Leleşti.

Suprafaţa administrativă a comunei este de 3018 ha din care:

  • Suprafaţă agricolă: - 2173  ha

                         din care:

                             - arabil                                              978 ha

                             - vii                                                     46 ha

                             - livezi                                                504  ha

                             - păşuni                                              645  ha

  • Suprafaţă neagricolă: -  845 ha

                          din care:

                            - păduri                                               581 ha

                            - ape                                                    32 ha

                            - drumuri                                              60 ha

                            - curţi construcţii                                  102 ha

                            - neproductiv                                         70 ha

          Turismul. Obiective turistice:

MONUMENTE ISTORICE

Denumire, Locaţie

  • BISERICA DE LEMN ,,SF IOAN GURA DE AUR,, – Catun ,,Ursatei,, Sat Lelesti.
  • BISERICA DE LEMN ,,SF. NICOLAE,, – Sat Lelesti,
  •  BISERICA ,,ADORMIREA MAICII DOMNULUI, - Satul Fratesti,
  • TROITA DE LEMN – Din Satul Rasoviţa.

     Infrastructuri locale

În comuna Leleşti  funcţionează următoarele instituţii, repartizate pe sate:

 Satul Leleşti:

- primăria

- poliţia;

- şcoala gimnazială şi grădiniţa;

- dispensar uman;

- dispensar veterinar,

- cămin cultural;

- teatru de vara,

- bibliotecă comunală;

- biserici.

 Satul Frăteşti

- şcoală primară şi grădiniţă;

- cămin cultural;

- biserică.

 Satul Rasoviţa:

-şcoală primara şi grădiniţă;

- biserică.