Anunț privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței 2022

  ROMÂNIA                                              

  JUDEȚUL GORJ

  PRIMĂRIA COMUNEI LELEȘTI

 
Comuna Leleşti, Sat Leleşti, Aleea Primăriei, nr. 1, Judeţul  Gorj, Cod poștal: 217275

C.I.F.: 4898738, TEL.: 0253278484, FAX : 0253278687, e-mail: lelesti@gj.e-adm.ro
 

ANUNŢ

- În atenția cetățenilor Comunei Lelești-

Vă informăm că prin H.G. 1073/2021 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.226/2021, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Ajutorul pentru incalzirea locuintei și suplimentul pentru energie  se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute.

Formularul continând cererea si declaratia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei și a suplimentului pentru energie se completeaza de catre titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei, potrivit modelului tipizat ce va fi pus la dispoziţie de Primaria Comunei Leleşti, Compartimentul asistență socială.

Pentru verificarea indeplinirii de catre solicitanti a conditiilor de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei, cererea si declaratia pe proprie raspundere sunt insotite de acte doveditoare care atestă componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum şi acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale.

 Veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singura, inscrise in cererea si declaratia pe propria raspundere, se dovedesc prin documentele eliberate de angajator ori de alte autoritati competente (adeverință de salariat, cupon de pensie, ș.a.). - venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 2.035 lei, în cazul persoanei singure.     

 La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

-  alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-  alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

-  stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;

-  sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare;

-veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-  sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum și familiilor sau persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzire, dar care se încadrează în limitele de venituri prevăzute în lege.

Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuință. În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei lunar, pe tot parcursul anului.

Suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere și se poate solicita fie împreună cu ajutorul pentru încălzire, fie separat, pe parcursul anului.

DOCUMENTE CE TREBUIE SĂ ÎNSOȚEASCĂ CEREREA

-  acte de identitate: buletine, cărti de identitate, certificate de naștere;

- documente privind veniturile: cupon de pensie, indemnizație de handicap,

-  adeverință de salariat cu venitul net, inclusiv tichetele de masă sau norma de hrană, indemnizație de șomaj, cupon de indemnizație creștere copil, cupon de alocație de plasament;

-  factura de la furnizorul de gaze naturale si energie electrică;

-  acte doveditoare privind locuința: contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de donație cu clauză de habitație viageră, contract de comodat;

BUNURI DEȚINUTE CARE CONDUC LA NEACORDAREA AJUTORULUI

Bunuri imobile

1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, şi a anexelor gospodăreşti;

2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare / construcţie / producţie agricolă.

Bunuri mobile (aflate în stare de funcționare)

1. Autoturism / autoturisme și / sau motocicletă / motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;

4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”;

5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;

6.  Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

7.  Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric;

Depozite bancare

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii.

Terenuri / animale și / sau păsări

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

NOTĂ: Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului de încălzire.

Cerererile  si declaratiiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei și a suplimentului pentru energie se depun la sediul Primăriei Comunei Lelești, Județul Gorj, începând cu data de 01.11.2022 - 18.11.2022.

 

 

                   Primar,                                                                          Consilier superior,

              Vasile-Laurențiu Turcilă                                                      Drăgan Ileana-Monica