Anunț privind oragnizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului vacant funcție contractuală de ASISTENT SOCIAL DEBUTANT

          ROMÂNIA

       JUDEȚUL GORJ

  PRIMĂRIA COMUNEI LELEȘTI

Comuna Leleşti, Sat Leleşti, Aleea Primăriei, nr. 1, Judeţul  Gorj, Cod poștal:  217275

 TEL.: 0253/278.484, FAX : 0253/278.687, e-mail: lelesti@gj.e-adm.ro

Nr. 5780 din 23/ 10/ 2023

 

A N U N Ţ

 

Primăria Comunei Lelești, Judetul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu program normal al timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a postului vacant aferent funcției contractuale de execuție de Asistent social debutant în cadrul Compartimentului Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al Primarului Comunei  Lelești, Județul Gorj.

Publicarea concursului se va asigura în data de 23.10.2023  pe pagina de internet și la sediul Primăriei comunei Lelești, județul Gorj,  precum și pe portalul: posturi.gov.ro.

Data până la care se pot depune dosarele de concurs: - în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv de la data de 23.10.2023 și până la data de 03.11.2023, ora 1500.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Comunei Lelești, Județul Gorj cu sediul în comuna Lelești, sat Lelești, Aleea Primăriei, nr. 1, județul Gorj, cod poștal: 217275, telefon/fax: 0253278484 / 0253278687, e-mail: lelesti@gj.e-adm.ro, numele și prenumele persoanei de contact: Drăgan Ileana-Monica – Secretar general al comunei Lelești, județul Gorj.

 

Probele stabilite pentru concurs sunt:

- proba scrisă,

- interviu.

Data și locul sau locația selecției dosarelor: - în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv  la data de 06 noiembrie 2023 ora 12.00, la sediul Primăriei comunei Lelești, județul Gorj.

Data, ora şi locul sau locația desfăşurării probei scrise: – 14.11.2023, ora 09.00 la sediul Primăriei Comunei Lelești, județul Gorj – sala de ședințe.

Data, ora şi locul sau locația desfășurării interviului: – în termen de maxim 4 zile  lucrătoare de la data susținerii probei scrise,respectiv la data de 16 noiembrie 2023 ora 09.00  la sediul Primăriei comunei Lelești, județul Gorj – sala de ședințe

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. Condiţii generale prevăzute de art.15 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale:  

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

     h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

2. Condiţii specifice pentru ocuparea postului de asistent social debutant prevăzute stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului:

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistenței sociale;

- atestat de liberă practică eliberat de Colegiul  Național al Asistenților Sociali din România;

 -vechime în specialitatea studiilor absolvite: - nu este cazul;

- vechime în muncă: - nu este cazul

 

            Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Lelești, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ la sediul Primăriei Comunei Lelești, Județul Gorj, pe site-ul instituției, precum și pe portalul posturi.gov.ro, respectiv de la data de 23.10.2023 până la 03.11.2023 ora 1500 și conțin documentele prevăzute în anexă la prezentul anunț.

PRIMAR,

Vasile-Laurențiu TURCILĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ROMÂNIA

       JUDEȚUL GORJ

  PRIMĂRIA COMUNEI LELEȘTI

 
Comuna Leleşti, Sat Leleşti, Aleea Primăriei, nr. 1, Judeţul  Gorj, Cod poștal:  217275

 TEL.: 0253/278.484, FAX : 0253/278.687, e-mail: lelesti@gj.e-adm.ro

 

LISTA  

cuprinzând documentele necesare la dosarul de participare la concursul de ocupare a funcției contractuale  de execuție vacante  de  Asistent social debutant în cadrul Compartimentului Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lelești, Județul Gorj

 

1. Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i)  avizul sau adeverinta eliberata de CNASR;

j)  curriculum vitae, model comun european.

  2. Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la pct.1 lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr.1336/2022.

 3. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

 4. Copiile de pe actele prevăzute la pct.1 lit. b) - e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la pct.3 se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

  5. Documentul prevăzut la pct.1 lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la pct.1 lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

 6. Documentul prevăzut la pct.1 lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

 

 

                         Primar,                                                                         Secretar general,

        Vasile-Laurențiu TURCILĂ                                                          Ileana-Monica DRĂGAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ROMÂNIA

       JUDEȚUL GORJ

  PRIMĂRIA COMUNEI LELEȘTI

 
Comuna Leleşti, Sat Leleşti, Aleea Primăriei, nr. 1, Judeţul  Gorj, Cod poștal:  217275

 TEL.: 0253/278.484, FAX : 0253/278.687, e-mail: lelesti@gj.e-adm.ro

 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA

 

pentru concursul de ocupare pe perioadă nedeterminată  a  funcției contractuale  de execuție vacante  de  Asistent social debutant în cadrul Compartimentului Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lelești, Județul Gorj

 

BIBLIOGRAFIE:

1.      Constituția României, republicată;

2.     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3. OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare,

6. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistentă socială și a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;

7. LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

8. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Codul deontologic al asistentului social adoptat de CNASR;

10. Codul Muncii – Legea 53/20003.

 

NOTĂ: Se vor lua în considerare forma actelor normative enumerate, în vigoare la data publicării anunţului privind organizarea concursului.

 

          TEMATICA:

1.      Constituția Romaniei  - integral

2.     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ -Partea a II-a, Titlul III- Personalul contractual din autoritatile si institutiile publice, art. 538 - 562;

3.      O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral;

4.      Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral;

5.     Legea nr. 292 /2011 a asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare  -integral;

6.    HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistentă socială și a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare – Anexa 3

7.     Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap- integral;

8.      Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Protectia sociala a Drepturilor Copilului: - Comisia pentru protectia drepturilor copilului; - Serviciul public specializat pentru protectia copilului; - Masuri de protectie a copilului aflat in dificultate;

9.      Codul deontologic al asistentului social -  integral;

10.   Codul Muncii – Legea 53/20003 - Drepturi si obligații personal contractual.

 

 

                                  Primar,                                                                      Secretar general,

                Vasile-Laurențiu TURCILĂ                                                          Ileana-Monica DRĂGAN