Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului financiar, contabilitate, salarizare, impozite si taxe

 

   ROMÂNIA                                              

   JUDEȚUL GORJ

  PRIMĂRIA COMUNEI LELEȘTI

 
Comuna Leleşti, Sat Leleşti, Aleea Primăriei, nr. 1, Judeţul  Gorj, Cod poștal: 217275

TEL.: 0253/278.484, FAX : 0253/278.687, e-mail: lelesti@gj.e-adm.ro

 

ANUNȚ

 

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului financiar, contabilitate, salarizare, impozite și taxe din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lelești, Județul Gorj.

 

Primăria comunei Lelești, județul Gorj, cu sediul în comuna Lelești, sat Lelești, Aleea Primăriei, nr. 1, județul Gorj, cod poștal 217275, telefon: 0253/278484, fax: 0253/278687, email: lelesti@gj.e-adm.ro, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice  de execuție  vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului financiar, contabilitate, salarizare, impozite și taxe din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lelești, Județul Gorj, pe durată nedeterminată, cu program normal al timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Publicarea concursului se va asigura în data de 15.07.2022 pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe pagina de internet a Primăriei comunei Lelești, județul Gorj.

Data până la care se pot depune dosarele de inscriere: - în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv începând cu data de 15.07.2022, ora 8.00 și până la data de 03.08.2022, ora 16.00.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Comunei Lelești, Județul Gorj cu sediul în comuna Lelești, sat Lelești, Aleea Primăriei, nr. 1, județul Gorj, cod poștal: 217275, telefon/fax: 0253278484 / 0253278687, e-mail: lelesti@gj.e-adm.ro, numele și prenumele persoanei de contact: Drăgan Ileana-Monica – Consilier superior, Compartiment resurse umane.

Probele stabilite pentru concurs sunt:

- selecția dosarelor,

- proba scrisă,

-proba interviu

Data, ora şi locul sau locația selecției dosarelor: - în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere dosarelor, la sediul Primăriei comunei Lelești, județul Gorj.

Data, ora şi locul sau locația desfăşurării probei scrise: – 17.08.2022, ora 1000 la sediul Primăriei Comunei Lelești, județul Gorj.

 Data, ora şi locul sau locația desfășurării probei interviu: – maxim 5 zile  lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei comunei Lelești, județul Gorj . Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă;

Condiţii de participare la concurs:

Condiții generale:

- condițiile prevăzute de art.465 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică.

    Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

 k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice pentru participarea la concursul de recrutare:

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe economice,

 - vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Dosarul pentru participarea la concurs trebuie sa contină urmatoarele:

- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

- curriculum vitae, modelul comun european;

- copia actului de identitate;

- copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

-copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

-copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

-cazierul judiciar;

- declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

     Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă in copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Bibliografie / Tematica:

1.O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,partea a VI-a:

-Titlul I-Dispoziții generale,

-Titlul II-Statutul funcționarilor publici

2.  Constituția României, republicată;

3. Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

4.  Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:

-Titlul IX-Impozite și taxe locale

6. H.G. 1/06.01.2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare:

   -Titlul I –Dispoziții generale

7.  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  cu modificările şi completările ulterioare.

8.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

9.  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Atribuțiile postului- funcție publică  de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului financiar, contabilitate, salarizare, impozite și taxe din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lelești, Județul Gorj.

 

● organizează și execută activitatea de urmărire silită a bunurilor și veniturilor persoanelor fizice pentru realizarea impozitelor și taxelor neachitate la termen,

● întocmește în baza actelor primite borderourile de debite și scădere,

● întocmește documentele de restituire, compensare și virare a plusurilor de încasări, potrivit dispozițiilor legale în vigoare,

● efectuează toate operațiile în registrul unic  la timp și corect,

● extrage la sfârșitul anului lista de plusuri și rămășite,

● urmărește încasarea impozitelor și taxelor locale  de la persoanele fizice și juridice,

● întocmește înștiințările de plată primite pentru debitare și ncasare, în cazul în care înștiințările nu au fost transmise direct de organul care a stabilit debitul,

●confruntă zilnic carnetul chitanțier cu borderourile desfășurătoare de încasări întocmite de casier și ia măsuri de repartizare a sumelor din chitanțe, ținând seama de ordinea de urmărire a debitelor și calculul majorărilor, informează contribuabilul asupra modificării sumelor parțiale din chitanțe,

● ține evidența nominală și centralizată a debitelor și încasărilor din impozite, taxe și alte venituri,

● predă aparatului de încasare înștiințările de plată și procesele verbale de impunere (după efectuarea operațiunilor de debitare în roluri), pentru înmânarea acestora persoanelor în cauză, sub semnătură pe dovezile de predare-primire, dovezile de predare-primire semnate de contribuabilii in cauză vor fi transmise la contabilitate în termen de 5 zile pentru a se anexa la dosarele fiscale,

●centralizează rămășițele la sfărșit de an și întocmește contul de debite-încasări,

● ține gestiunea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și materialelor la nivelul instituției, redactând inventarul pe care îl predă la termen spre finalizare contabilului,

● ține evidența declarațiilor de impunere depuse de persoanele fizice  și juridice, calculând impozitele și taxele datorate de aceștia,

● încasează taxele şi impozitele locale stabilite de lege şi consiliul local cu respectarea termenelor de plată și emite chitanțe din chitanţierele oficiale pentru sumele încasate,

● stabilește și urmărește încasarea chiriei și redevenței pentru imobilele inchiriate sau concesionate, informând ori de câte ori este cazul contabilul și ordonatorul principal de credite asupra stadiului încasării veniturilor din chirii sau redevențe,

 ●stabilește şi încasează majorărilor de întârziere în cazul plăţilor făcute după expirarea termenelor prevăzute de lege şi acordă bonificaţii legale în cazul plăţilor făcute cu anticipaţie,

●înregistrează zilnic debitele şi încasările în extrasul de rol, aplică măsurile de executare silită şi întocmirea actelor privind declararea stării de insolvabilitate, în conformitate cu prevederile legale,

● verifică anual cetățenii înscriși anual în evidența specială privind cazurile de insolvabilitate, întocmește documentațiile prevăzute de lege pentru contribuabilii insolvabili prezentând documentația spre aprobare ordonatorului de credite,

● identifică persoane care exercită activități producătoare de venit precum și construcțiile realizate, sesizând persoanele competente în vederea stabilirii impozitelor și taxelor legale,

● transmite înștiințările de plată contribuabililor la termen, sub semnătură, predă la contabilitatea dovezile de transmitere a acestora,

●emite chitanțe din chitanțierele oficiale pentru sumele încasate,

● înscrie zilnic sumele încasate în borderouri desfășurate pe surse și respectiv pe subdiviziunile clasificației bugetare (capitole și subcapitole) și predă borderourile respective contabilului la data depunerii sumelor încasate,

●vărsă la trezorerie toate sumele încasate, la termenele şi potrivit reglementărilor în vigoare,

● ridică de la trezorerie numeralul necesar și efectuează plățile în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare,

● se  ocupă de luarea măsurilor asigurătorii și de procedurile de executare silită în vederea realizării creanțelor aparținând bugetului local de la persoanele fizice și juridice cu respectarea prevederilor legale, solicitând sprijinul ordonatorului principal de credite când situația impune acest lucru,

● execută culegerea și codificarea datelor pentru analiza, proiectarea, testarea și implementarea lucrărilor pe calculator,

● execută redactarea documentelor aferente lucrărilor pe calculator și răspunde de calitatea acestora,

● asigură securitatea informațiilor în timpul prelucrării și integritatea suporților de informații în cursul prelucrării,

● sesizează contabilul in situații deosebite asupra unor anomalii apărute ce presupun intervenții la nivelul superior de competență tehnică și asupra oricărei nerespectări ale fluxurilor de execuție în vigoare,

● asigură întreținerea zilnică a echipamentelor pe care lucrează,

● introduce în calculator pozițiile de rol cu datele aferente registrul agricol, precum și impozitele și taxele aferente fiecărui rol,

● îndeplinește atribuțiile contabilului instituției atunci când acesta este în concediu de odihnă, concediu medical  sau în lipsa motivată a acestuia din instituție,

● preia sarcinile casierului instituției atunci când acesta este în concediu de odihnă, concediu medical sau în lipsa motivată a acestuia din instituție,

● efectuează operațiunile de arhivarea a documentelor create,

● prezintă rapoarte și informări privind activitatea desfășurată primarului, viceprimarului,

● îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de primar, viceprimar.

 

Coordonate de contact: Primăria Comunei Lelești, Județul Gorj cu sediul în comuna Lelești, sat Lelești, Aleea Primăriei, nr. 1, județul Gorj, cod poștal: 217275, telefon/fax: 0253278484 / 0253278687, e-mail: lelesti@gj.e-adm.ro, numele și prenumele persoanei de contact: Drăgan Ileana-Monica – Consilier superior, Compartiment resurse umane.

 

           

PRIMAR,

TURCILĂ VASILE-LAURENȚIU