Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului achiziții publice

 

   ROMÂNIA                                              

    JUDEȚUL GORJ

  PRIMĂRIA COMUNEI LELEȘTI

 
Comuna Leleşti, Sat Leleşti, Aleea Primăriei, nr. 1, Judeţul  Gorj, Cod poștal: 217275

TEL.: 0253/278.484, FAX : 0253/278.687, e-mail: lelesti@gj.e-adm.ro

 

Nr. 3038 din 27.06.2022

 

ANUNȚ

 

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului achiziții publice din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lelești, Județul Gorj

 

Primăria comunei Lelești, județul Gorj, cu sediul în comuna Lelești, sat Lelești, Aleea Primăriei, nr. 1, județul Gorj, cod poștal 217275, telefon: 0253/278484, fax: 0253/278687, email: lelesti@gj.e-adm.ro, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului achiziții publice din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lelești, Județul Gorj, pe durată determinată, cu program normal al timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Publicarea concursului se va asigura în data de 27.06.2022 pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe pagina de internet a Primăriei comunei Lelești, județul Gorj.

Data până la care se pot depune dosarele de inscriere: - în termen de 8 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv începând cu data de 27.06.2022, ora 8.00 și până la data de 04.07.2022, ora 16.00.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Comunei Lelești, Județul Gorj cu sediul în comuna Lelești, sat Lelești, Aleea Primăriei, nr. 1, județul Gorj, cod poștal: 217275, telefon/fax: 0253278484 / 0253278687, e-mail: lelesti@gj.e-adm.ro, numele și prenumele persoanei de contact: Drăgan Ileana-Monica – Consilier superior, Compartiment resurse umane.

Probele stabilite pentru concurs sunt:

- selecția dosarelor,

- proba scrisă,

- proba interviu.

Data, ora şi locul sau locația selecției dosarelor: - în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere dosarelor, la sediul Primăriei comunei Lelești, județul Gorj.

  Data, ora şi locul sau locația desfăşurării probei scrise: – 12.07.2022, ora 10.00 la sediul Primăriei Comunei Lelești, județul Gorj.

  Data, ora şi locul sau locația desfășurării probei interviu: – maxim 5 zile  lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei comunei Lelești, județul Gorj. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă;

Condiţii de participare la concurs:

Condiții generale:

- condițiile prevăzute de art.465 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice:

  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe economice,

  - vechime de minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Dosarul pentru participarea la concurs trebuie sa contină urmatoarele:

- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

- curriculum vitae, modelul comun european;

- copia actului de identitate;

- copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

-copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

-copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

-cazierul judiciar;

- declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

   Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă in copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie / Tematica:

1. Constituția României, republicată,

2.  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, partea a VI-a, Titlul I-Dispoziții generale, Titlul II - Statutul funcționarilor publici,

3.  Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

5.  Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,

6. Hotarârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,

7.  Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Atribuțiile postului- funcție publică de execuție temporar vacantă de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului achiziții publice din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lelești, Județul Gorj:

- întocmeşte documente potrivit Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice (caiete de sarcini, referate, note justificative, documente licitaţie, anunţ/invitație SEAP);

- elaborează planul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante;

- elaborează  documentaţia de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs ;

- îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, asfel cum sunt prevăzute de Legea  nr. 98/2016 ;

- aplică şi finalizează procedurile de atribuire, derulează achizițiile publice directe;

- constituie şi păstrează dosarul de achiziţie publică ;

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legile în domeniul achiziţiilor publice, în vigoare :

-        primirea şi analizarea referatelor de necesitate;

-        primirea si analizarea caietelor de sarcini;

-        primirea si analizarea listelor cu cantități de lucrari;

-        primirea si analizarea temelor de proiectare;

-        verifica existenta fondurilor alocate in buget pentru fiecare achizitie in parte;

-        alegerea procedurii de achizitie publica;

-        stabileste prin nota justificativa criteriile de calificare si selectie a ofertantilor;

-        precum si criteriile de atribuire;

-        elaborarea, inaintarea spre semnare şi punerea la dispoziţia potenţialilor ofertanţi a documentaţiilor de atribuire/fiselor de date;

-        elaborarea invitaţiilor sau a anunţurilor de participare;

-        transmiterea spre publicare in SEAP (www.e-licitatie.ro) ;

-        transmiterea spre publicare a anunturilor de participare catre Monitorul Oficial al Romaniei ;

-        elaborarea şi înaintarea spre semnare a referatelor si dispozitiilor pentru constituirea Comisiei de evaluare ;

-        transmiterea informaţiilor solicitate în baza unor prevederi legale;

-        participarea la negocierea clauzelor contractuale, dacă este cazul;

-        primirea şi soluţionarea solicitărilor de clarificare la documentaţia de atribuire;

-        primirea ofertelor;

-        participa la deschiderea ofertelor;

-        verificarea propunerilor tehnice si financiare;

-        stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a ofertelor admisibile

-        primirea şi înaintarea în vederea soluţionării si redactarea actului prin care Comisia de evaluare soluţionează contestaţiile;

-        elaborarea şi înaintarea spre semnare a contractelor de achiziţie publică

-        întocmirea notelor interne pentru restituirea garantiilor de participare catre ofertantii castigatori si necastigatori;

-        participarea impreuna cu membrii comisiei la sedintele pentru avizarea notelor justificative;

-        efectueaza procedurile prealabile pentru derularea procedurilor de achizitie publica conform legislatiei in domeniu;

-        pastreaza documentatiile ce au facut obiectul contractelor de achizitie publica, verifica si raspunde de buna executie a acestora si parcurge procedurile pentru inscrierea actelor in evidentele financiar contabile.

- păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi a căror prelucrare o efectuează în condiţiile legii, în virtutea atribuţiilor de serviciu inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date;

- îndeplineşte orice alte dispoziţii/sarcini primite din partea șefilor ierarhici, în condiţiile legii și prezintă periodic rapoarte de activitate;

- cunoaşte şi respectă prevederile legislației în vigoare referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, normele PSI, accesul la informații de interes public, regulamentul intern, regulamentul de organizare și funcționare a instituției, precum și procedurile specifice postului.

 

Coordonate de contact: Primăria Comunei Lelești, Județul Gorj cu sediul în comuna Lelești, sat Lelești, Aleea Primăriei, nr. 1, județul Gorj, cod poștal: 217275, telefon/fax: 0253278484 / 0253278687, e-mail: lelesti@gj.e-adm.ro, numele și prenumele persoanei de contact: Drăgan Ileana-Monica – Consilier superior, Compartiment resurse umane.

             

PRIMAR,

TURCILĂ VASILE-LAURENȚIU