Primăria Leleşti județul Gorj

Anunț privind organizarea concursului/examenului de promovare in gradul profesional superior al funcției publice de execuție de Inspector,clasa I,din cadrul Compartimentului financiar-contabilitate, salarizare, impozite și taxe din aparatul de special

   ROMÂNIA                                              

   JUDEȚUL GORJ

  PRIMĂRIA COMUNEI LELEȘTI

 
Comuna Leleşti, Sat Leleşti, Aleea Primăriei, nr. 1, Judeţul  Gorj, Cod poștal: 217275

TEL.: 0253/278.484, FAX : 0253/278.687, e-mail: lelesti@gj.e-adm.ro
 

Nr. 5580 din  05/ 11 / 2021  

          

                                                                      ANUNȚ !

 

Primăria Comunei Lelești, Județul Gorj organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional superior al funcţiei publice de execuție de Inspector, clasa I, din cadrul Compartimentului financiar-contabilitate, salarizare, impozite și taxe din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lelești, Județul Gorj, în conformitate cu  prevederile art. 478 și  618 alin (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

1. Concursul/examenul de promovare în grad profesional se va desfăşura în intervalul:

      - proba scrisă       - 08 decembrie 2021, ora 10,00,

      - proba interviu   - se va susține cu respectarea dispozițiilor art. 56 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare

 2. Termenul de depunere al dosarelor la concursul/examenul de promovare:

   Data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs/examen este în termen de 20 zile de la data afişării anunţului privind organizarea concursului/examenului de promovare, respectiv de la data de 05.11.2021 până la data de  24.11.2021 inclusiv, ora 16,00  şi va conţine în mod obligatoriu:

1.        Adeverință eliberată de compartimentul Resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;

2.        Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale, din ultimii doi ani de activitate;

            3. Adeverință eliberată de compartimentul Resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată vreo sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

  3. Condiţiile de participare la concursul/examenul de promovare:

Pentru a participa la concursul/ examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut , conform prevederilor art. 479  alin (1) , cu excepția literei b) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare , funcționarul public trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

● să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează ;

● să fi obținut cel puțin calificativul ,, bine ˮ la evaluarea performanțelor  individuale în ultimii 2 ani de activitate;

● să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

 4. Bibliografia/Tematica:

 O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,partea a VI-a:

-Titlul I-Dispoziții generale,

-Titlul II-Statutul funcționarilor publici

  Constituția României, republicată;

  Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

   Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:

-Titlul IX-Impozite și taxe locale

  H.G. 1/06.01.2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare:

   -Titlul I –Dispoziții generale

  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  cu modificările şi completările ulterioare.

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de înscriere  la  concursul/examenul de promovare în gradul profesional superior :

Adresa instituției: Primăria Comunei Lelești, Județul Gorj cu sediul în Comuna Lelești, Sat Lelești,Strada Aleea Primăriei, nr. 1, Județul Gorj, cod poștal: 217275, telefon/fax: 0253278484 / 0253278687, e-mail: lelesti@gj.e-adm.ro, numele și prenumele persoanei de contact: Drăgan Ileana-Monica – Consilier superior, Compartiment resurse umane.

 

                       Primar,                                                            Secretar general,

             Vasile-Laurențiu Turcilă                                            Ligia-Daciana Bogdan